top of page
Search

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนแบบ on site

📃ประกาศโรงเรียนกมลลักษณ์


เนื่องด้วยประกาศจากทางสำนักงานศึกษาธิการ จ.บุรีรัมย์

ที่ ศธ0282/ว4943 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ทางโรงเรียนจึงมีการเลื่อนกำหนดการเปิดเรียนแบบ on site

จากกำหนดการเดิมวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นกำหนดดังนี้


📆 วันที่ 4-7 มกราคม 2565

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (zoom)ทุกระดับชั้น โดยจะแจ้งตารางการเรียนให้ทราบอีกครั้ง


📆 วันที่ 10 มกราคม 2565 เปิดเรียนแบบ on site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 100%)


🙏🏻ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านในระหว่างช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบ online ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ท่านอาศัย หรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีประชากรแออัดหากไม่จำเป็น และหมั่นล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง


หากท่านได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูง รบกวรให้ท่านส่งผลตรวจ ATK ของท่านและนักเรียน ไปยังคุณครูประจำชั้น 📍ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2565


🙏🏻ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง

และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยในวาระดิถี วันขึ้นปีใหม่ 2565 นี้🙏🏻


*หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในกำหนดการ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

**เอกสารแนบ หนังสือสำนักงานศึกษาธิการ จ.บุรีรัมย์ ที่ ศธ0282/ว4943

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
19 views0 comments

Comments


bottom of page