top of page
Sphere on Spiral Stairs

Best Practice แบบอย่างที่เป็นเลิศ

เผยแพร่แบบอย่างที่เป็นเลิศโดยโรงเรียนกมลลักษณ์

ระดับปฐมวัย

การพัฒนาครูและเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

image.png

การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
“K-TEAMS Model”

image.png

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

image.png

ระดับขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึก 4 steps

image.png

การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
K-TEAMS Model

image.png

การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาทัศนศิลป์ ด้วย
กระบวนการ K-Thinking Step

image.png

การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

image.png

การพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพด้วยกระบวนการ PLC
 

image.png

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการ K-Thinking Step

image.png

การพัฒนาโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานด้วยกระบวนการ K-TEAMS

image.png

การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยด้วย
รูปแบบ K-TEAMS MODEL

image.png

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้กระบวนการ
K-EDICRA

image.png
bottom of page