top of page
Search

📃ประกาศโรงเรียนกมลลักษณ์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

📃ประกาศโรงเรียนกมลลักษณ์


เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง และการกระจายของเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน


ทางโรงเรียนจึงมีการเลื่อนกำหนดการเปิดเรียนแบบ on site

จากกำหนดการเดิมวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เป็นกำหนดดังนี้


📆 วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (zoom)ทุกระดับชั้น โดยจะแจ้งตารางการเรียนให้ทราบอีกครั้ง


📆 วันที่ 17 มกราคม 2565 เปิดเรียนแบบ on site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 100%)


และมีการเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคออกไปอีก 1 สัปดาห์


🙏🏻ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านในระหว่างช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบ online ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ท่านอาศัย หรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีประชากรแออัดหากไม่จำเป็น และหมั่นล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง


‼️หากท่านได้มีการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูง รบกวรให้ท่านส่งผลตรวจ ATK ของท่านและนักเรียน ไปยังคุณครูประจำชั้น 📍ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2565 (ช้าสุด 16 มกราคม)


🙏🏻ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง

และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยในวาระดิถี วันขึ้นปีใหม่ 2565 นี้🙏🏻


*หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในกำหนดการ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

**เอกสารแนบ หนังสือแจ้งจากโรงเรียนกมลลักษณ์ เลขที่ กมล.005/002

ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
39 views0 comments

Comments


bottom of page